EU Projekt MEDUSA


Published - Viewed 2904 times

EU Projekt MEDUSA

Usklađivanje potrebe tržišta rada s jedne strane te ponude obrazovanja koje nude visoka učilišta u domeni pomorstva s druge, zajednički je cilj projekta MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) na kojem će uz nositelja projekta Pomorski fakultet u Rijeci sudjelovati još devet partnera - među kojima je i ZOROVIC d.o.o. iz Rijeke.

Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA nastavlja se na rezultate prethodno provedenog HKO projekta KIKLOP gdje su identificirana brojna nova zanimanja na pomorskom tržištu i novi zahtjevi za kompetencijama koje nisu uključena u postojeće kurikulume. Prethodnim istraživanjem potreba tržišta rada u pomorskom sektoru uočena je transformacija hrvatskog pomorskog tržišta te izrazita specijalizacija pomorstva i morskog brodarstva što za posljedicu ima promjene strukture poslodavaca, razvoj malog poduzetništva, razvoj novih poslova i aktivnosti te posljedično nove zahtjeve u pogledu specifičnih znanja.

U okviru projekta MEDUSA, predviđa se razvoj novog diplomskog studija Menadžment u brodarstvu te unapređenje postojećih diplomskih studija iz područja Brodostrojarstva, Nautike, Logistike i menadžmenta u pomorstvu koja se izvode na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu primjenom HKO metodologije, kroz utvrđivanje standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija.

Projekt je usklađen sa Strategijom pomorskog razvoja I integralne pomorske politike RH 2014-2020 koja definira pravce razvoja pomorstva i promicanja Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za školovanje u pomorstvu.

Više informacija o projektu MEDUSA:

http://www.medusa-project.eu/Back to articles